Statut

Na temelju Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.) te Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/2001.) Skupština «Radiokluba Tehničar» na sjednici održanoj 29.09.2007. godine u Zagrebu donijela

STATUT

RADIOAMATERSKE UDRUGE «RADIOKLUB TEHNIČAR»

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i područje u kojem Radioamaterska udruga «Radioklub Tehničar» djeluje, zastupanje, ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju, ostvarivanje javnosti rada udruge, članstvo i članarina, te pravo i obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, upravljanje udrugom imovina i način njezinog stjecanja i raspolaganja, prestanak rada udruge te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge i druga pitanja važna za rad Radio-kluba Tehničar.

Članak 2.

Radioamaterska udruga «Radioklub Tehničar» (u daljnjem tekstu: RKT ) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u radioamaterizmu. Djelatnost RKT je od značaja za razvitak i promicanje tehničke kulture, osobito radioamaterizma, prvenstveno kod djelatnog i pričuvnog sastava Hrvatskog vojnog učilišta i postrojbi Hrvatske vojske.

Članak 3.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: RADIOAMATERSKA UDRUGA «RADIOKLUB TEHNIČAR»

Skraćeni naziv Kluba glasi: »RKT»

Članak 4.

Sjedište kluba je u prostorijama Hrvatskog vojnog učilišta u Zagrebu, Ilica 256b, a djeluje na području grada Zagreba.

Članak 5.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u registar udruga koji vodi Ured za opću upravu Grada Zagreba.

Članak 6.

Klub ima svoj znak.

Znak kluba je preuzet znak HRS (Hrvatski radioamaterski savez), s time da je s desne strane ispisan naziv «RADIOKLUB TEHNIČAR» i matična pozivna oznaka «9A 1 CAH – ZAGREB», sve uokvireno pravokutnikom.

Znak služi istodobno kao logotip.

Članak 7.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst RADIOAMATERSKA UDRUGA – «RADIOKLUB TEHNIČAR»- ZAGREB – ILICA 256 B, a u sredini kruga je znak Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Članak 8.

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik kluba.

Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje i predstavljanje RKT.

Članak 9.

Klub se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnosti kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Klub se udružuje u Zajednicu tehničke kulture Grada Zagreba i Hrvatski radioamaterski savez.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanja, donosi Skupština Kluba.

II. CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI

Članak 10.

Temeljni ciljevi kluba jesu:

– zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u radioamaterizmu i tehničkoj kulturi,

– razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito radioamaterizma kod djelatnika OS RH i MORH-a, članova njihovih obitelji, umirovljenih časnika, dočasnika i vojnika OS RH, dragovoljaca Domovinskog rata, Hrvatskih ratnih vojnih invalida i ostalih članova izvan OS RH i MORH-a,

– razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u saveznim i zajednicama udruga kod ovlaštenih državnih tijela,

– obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u radioamaterizmu,

– unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina u području radioamaterizma,

– njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha radioamaterizma, humanosti, međusobnog poštivanja, te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,

– poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,

– sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama

Članak 11.

Ciljeve iz članka 10. ovog Statuta RKT ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

– stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja radioamaterizmom, konstruktorstvom, radio-amaterskom goniometrijom, digitalnim komunikacijama i drugim radioamaterskim djelatnostima,

– osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća

– poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređenjem aktivnosti svojih članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne i zajedničke i javne potrebe u području radioamaterizma,

– popularizacijom znansvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, prigodnim izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje radioamaterizmom,

– organiziranjem natjecanja, susreta, prigodnih izložbi i sličnih priredbi te sudjelovanje na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,

– izdavanje publikacija iz područja svoje djelatnosti i u skladu sa Zakonom

– nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čiji je RKT vlasnik ili korisnik,

– suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tjelima,

– poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,

– skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,

– ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine

– obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi, Zakonom o telekomunikacijama i drugim propisima.

Članak 12.

Klub može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i zadaća, te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve, neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati i gospodarske, društvene i druge ne gospodarske aktivnosti u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim propisima.

Klub može samostalno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture, radi stjecanja sredstava za ostvarivanje svojih ciljeva i zadaća utvrđenih Statutom, sukladno zakonu osnovati poduzeće za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Odluku o tome donosi Skupština kluba.

Klub je neprofitna pravna osoba i ako obavljanjem djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanja i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci utvrđeni ovim statutom.

III. JAVNOST RADA

Članak 13.

Djelovanje Kluba i rad svih njegovih tijela su javni i utemeljeni na demokratskim načelima.

Javnost rada Klub osigurava javnim karakterom sjednica svojih tijela, obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopčavanja, časopisa i biltena, omogućivanjem uvida u spise, izvještavanjem o svom djelovanju i radu svojih tijela onih saveza i zajednica tehničke kulture u koje je udružena, te izvještavanjem državnih organa.

Članak 14.

Klub svoje članove o svom djelovanju i o radu svojih tijela pravodobno izvješćuje pisanim izvještajima o značajnim događajima, na zasjedanju Skupštine, neposrednim priopćavanjem, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela udruge, odgovorima na njihove upite, putem biltena, časopisa, sredstava javnog priopćivanja ili na drugi pogodan način.

Članak 15.

Javnost se sa sjednice tijela Kluba ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u Slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom i tehničko-tehnološkom tajnom; stegovnog postupka protiv člana udruge zbog najteže povrede interesa i ugleda Kluba (HVU, a time i HV) i njegovih članova, zbog teške povrede javnog morala, zbog djelovanja protivnog Ustavu Republike Hrvatske, te kada to zatraži nadležni državni organ, nadležno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključenju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnost Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je Klub udružen.

IV. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 16.

Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske, djelatnici i slušatelji OS RH i MORH-a i članovi njihovih obitelji, pričuvni sastav i umirovljeni djelatnici OS RH i MORH-a te ostali građani izvan OS RH, posebno mladež.

Strani državljanin ne može postati članom RKT.

Osobe iz stavka 1. mogu postati članom Kluba ako prihvačaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova, te ako im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Članak 17.

Član Kluba može biti:

1. redoviti član

2. mladi član

3. podupirući – pridruženi član,

4. počasni član ili dužnosnik

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 16. ovog Statuta, pod uvjetom da ga predlože najmanje dva punopravna člana RKT.

Ako je redoviti član, istovremeno član dva ili više radioklubova, odlučuje sam o matičnom, te preko njega ostvaruje svoja administrativna prava.

Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina uz suglasnost roditelja (staratelja). Mladi članovi imaju sva prava i obveze u klubu (sukladno Zakonu i školskim obvezama) kao i redoviti članovi.

Podupirućim članom postaje svaki građanin ili organizacija koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa, ako se prethodno s tim suglasi.

O primanju u članstvo pod 1 do 3 odlučuje Izvršni odbor RKT.

Počasnim članom – dužnosnikom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za opstanak, djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva RKT i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana – dužnosnika proglašava Skupština RKT na temelju njeovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Statut počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 18.

Članstvo u RKT je dragovoljno.

Osoba koja želi postati članom RKT podnosi:

– vlastoručno potpisanu molbu za prijam,

– životopis

– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)

– dvije fotografije veličine 3×3,5 cm

Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu potpisuje i jedan od roditelja ili skrbnik.

Članak 19.

Članom Kluba postaje se upisom u Popis članova Kluba, koji vodi tajnik Kluba.

Članak 20.

Članu Kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članak 21.

Redoviti i mladi članovi, članarinu plaćaju prema Odluci o članarini koju donosi Izvršni odbor.

Podupirući i počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 22.

Prava i obveze članova su:

– bavljenje radioamaterizmom koristeći imovinu i stručnu pomoć Kluba,

– sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva Kluba,

– skrb o razvitku Kluba,

– dobivanje pravodobnih i istinitih informacija o radu Kluba,

– iznošenje mišljenja i prijedloga te pokretanje rasprava o pitanjima u vezi djelatnosti i rada Kluba,

– posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,

– stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,

– pridržavanje Statuta i drugih akata Kluba, te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i ponašanja u Klubu i Hrvatskom radioamaterskom savezu,

– izvršavanje odluka upravnih tijela Kluba i preuzetih obveza,

– čuvanje i podizanje ugleda te zaštita interesa Kluba, OS RH i MORH-a,

– plaćanje članarine i

– čuvanje imovine Kluba.

Redoviti i mladi član imaju pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju Klubom, te birati i biti birani u njegova tijela.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu Kluba u dogovoru s Izvršnim odborom Kluba.

Članak 23.

Članstvo u Klubu prestaje:

– dragovoljnim istupom

– brisanjem

– isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana, o kojem je aktu tajnik RKT dužan izdati pisanu potvrdu.

Brisanjem, članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine do kraja prvog tromjesečja u godini i uslijed smrti, o čemu treba uraditi službenu zabilješku u Popisu članstva.

Isključenjem, članstvo prestaje izricanjem takve mjere od Izvršnog odbora, i to u sljedećim slučajevima:

– ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

– ako član svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba, HVU i HV,

– ako član teže povrijedi interese i ugled članova Kluba,

– ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

O odluci Izvršnog odbora isti je dužan predmetnog člana pismeno izvijestiti, a HRS – na pozornost.

Stegovni postupak

Članak 24.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za provedbu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom, drugim aktima i pravilima (pisanim i uobičajenim).

Sporove među članovima rješava, te stegovni postupak zbog povreda iz stavka 1. ovog članka i povreda imena i ugleda Kluba HVU i HV provodi Izvršni odbor.

Članak 25.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Kluba, najmanje 2 člana Izvršnog odbora i najmanje pet članova Skupštine. Zahtjev iznimno može podnijeti i Nadzorni odbor, ako se radi o kršenju materijalnih prava i oštećivanju imovine Kluba.

U svom radu Izvršni odbor se vodi načelima pravednosti i nastoji da se svi sporovi riješe, a odluke donosi većinom glasova.

Izvršni odbor izriče i stegovne mjere, a to su:

– pismena opomena,

– zabrana rada u Klubu na određeno vrijeme,

– privremeno isključenje iz članstva,

– trajno isključenje iz članstva.

Zabrana rada u Klubu može trajati najdulje šest mjeseci, a privremeno isključenje najviše jednu godinu.

Izvršni odbor je ovlašten predložiti suspenziju sa dužnosti u Klubu.

Izvršni odbor svoje odluke donosi u pismenom obliku i o svom radu i odlukama izvješćuje Skupštinu. Odluke Izvršnog odbora se objavljuju na oglasnoj ploči Kluba, a u slučaju izrečenih posljednjih dviju mjera obavještava i Zagrebački i Hrvatski radioamaterski savez.

Članak 26.

Protiv odluke Izvršnog odbora članovi imaju pravo priziva. Priziv se može podnijeti Skupštini i to najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke Izvršnog odbora. Priziv ne odgađa izvršenje odluke.

Skupština je dužna riješiti priziv u roku do 90 dana računajući od dana dostave priziva. Odluka Skupštine je konačna.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 27.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u području tehničke kulture, RKT pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati sljedeće sekcije: primopredajnu, konstruktorsku, ARG, informatičku i druge, sukladno iskazanim interesima članstva.

Sekcije nemaju svojstvo pravne osobe.

Naziv, sjedište, ciljeve i zadaće, djelokrug rada, ustroj, osoba ovlaštena za predstavljanje sekcije, sredstva i druga pitanja od značaja za rad sekcija iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju.

Akt o osnivanju sekcija donosi Izvršni odbor Kluba.

Članak 28.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radio-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama RKT može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELOM KLUBA

Zajedničke odredbe

Članak 29.

Klubom upravljaju redoviti članovi, i to: neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini, posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima RKT, iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima Kluba i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 30.

Tijela upravljanja i nadzora Kluba jesu:

1. Skupština,

2. Predsjednik,

3. Dopredsjednik,

4. Izvršni odbor,

5. Nadzorni odbor.

1.Skupština

Članak 31.

Skupština je najviše tijelo upravljanja RKT. Skupštinu tvore redoviti članovi RKT.

Članak 32.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvještaju i završnom računu za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv za skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova Kluba ili Nadzorni odbor Kluba . U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 33.

Skupštinom predsjedava predsjednik RKT, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Kandidate za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo ili pet redovitih članova Kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Kluba.

Članak 34.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi Kluba.

Predstavnike saveza, zajednica, organizacije i tijela iz stavka 1. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik Kluba.

Članak 35.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici pribiva više od polovice članova Skupštine.

Ako skupština nema kvorum iz predhodnog stavka, Skupština može, nakon jednog sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje četvrtina članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 36.

Skupština Kluba:

– Donosi, mijenja i dopunjuje Statut, te druge akte utvrđene statutom,

– Utvrđuje ciljeve i politiku razvitka Kluba,

– donosi i mijenja Program rada,

– donosi Financijski plan i utvrđuje Završni račun,

– donosi poslovnik o svom radu,

– razmatra i usvaja izvještaje o radu RKT, predsjednika i tijela Kluba,

– bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Kluba,

– bira i razrješuje dužnosti članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,

– osniva i imenuje odbore i slična radna tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,

– odlučuje o članstvu Kluba u savezima i zajednicama tehničke kulture, te u drugim udrugama,

– donosi konačne odluke o žalbama članova protiv odluka Izvršnog odbora,

– proglašava počasne članove i dužnosnike Kluba,

– odlučuje o prestanku postojanja i rada Kluba dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine,

– obavlja i druge poslove iz svog djelokruga određene zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njenom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Upravnog odbora ili drugog tijela.

2.Predsjednik

Članak 37.

Predsjednik Kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske i redoviti član kluba. Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.

Za predsjednika Kluba može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 5 članova Skupštine, a izabran je kandidat kojega podrži više od polovice nazočnih članova Skupštine.

Mandat predsjednika Kluba traje četiri godine i može biti ponovno biran.

Članak 38.

Predsjednik Kuba:

– predstavlja i zastupa Klub,

– pokreće i rukovodi radom Kluba,

– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,

– usklađuje rad Izvršnog odbora i skrbi se o provođenju odluka i akata Skupštine i Izvršnog odbora,

– pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Izvršnog odbora,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba i njegovih tijela,

– vodi posebnu skrb o imovini Kluba i naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Kluba,

– izvještava o svom radu Izvršni odbor i Skupštinu Kluba,

– daje prijedloge Nadzornom odboru,

– predsjednik je po funkciji prvi predstavnik (delegat) RKT u Zajednicama i savezima Tehničke kulture (HRS, ZARS) i drugim asocijacijama,

– obnaša i druge poslove utvrđene Statutom i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se brine da rad Kluba bude u skladu sa zakonom, ciljevima i politikom tehničke kulture.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini.

Članak 39.

Predsjednik Kluba u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik Kluba ili član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti, a u predstavljanju Kluba prema trećim osobama tajnik ili druga osoba koju predsjednik ovlasti.

3.Dopredsjednik

članak 40.

Dopredsjednik Kluba je dragovoljna funkcija na koju može biti izabrana osoba pod istim uvjetima kao i predsjednik.

Po odluci predsjednika dopredsjednik preuzima dio prava i obveza iz nadležnosti predsjednika.

Dopredsjednik je po funkciji drugi predstavnik (delegat) RKT u Zajednicama i savezima Tehničke kulture (HRS, ZARS) i drugim asocijacijama.

U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednik ga zamjenjuje u svim pravima i obvezama.

Odlukom Izvršnog odbora dopredsjednik može biti imenovan tajnikom Kluba.

4.Izvršni odbor(IO)

članak 41.

Izvršni odbor Kluba je operativno skupno tijelo, koje obnaša upravne, izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Članak 42.

Izvršni odbor čini pet (5) članova: predsjednik, dopredsjednik (može biti imenovan tajnikom) i tri (3) člana.

Članovi novog Izvršnog odbora se biraju na prijedlog Izvršnog odbora ili posebnog tijela koje će imenovati Izvršni odbor.

Poradi specifičnosti ustroja i sjedišta RKT, predsjednik i jedan (1) član Izvršnog odbora mora biti iz djelatnog ili pričuvnog sastava OS RH.

Sjednicama IO mogu prisustvovati i druge osobe koje nisu članovi IO, te mogu raspravljati o određenim aktivnostima RKT, ali bez prava odlučivanja.

Članak 43.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik RKT saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član kojega predsjednik ovlasti.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje kad je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a supotpisuju ga tajnik i predsjednik RKT.

Zaključci se stavljaju na oglasnu ploču ili šalju svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.

Članak 44.

Izvršni odbor:

– ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Kluba između sjednica Skupštine,

– skrbi o izvršenju Programa rada i provedbi odluka Skupštine,

– ustrojava tečajeve, organizira natjecanja, izložbe i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama,

– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te Programa rada što ih donosi Skupština,

– upravlja imovinom na uporabi u RKT i utvrđuje financijski plan i odlučuje o korištenju sredstava,

– imenuje i razrješuje tajnika, rizničara i druge dužnosnike Kluba,

– priprema materijale i podnosi izvještaje o radu Skupštini,

– bira i opoziva trećeg (i sve dalje) predstavnike Kluba u tijelima saveza i zajednica, osim predsjednika i dopredsjednika,

– razmatra rad predstavnika u zajednicama i savezima tehničke kulture i drugim udrugama,

– odlučuje o visini upisnine i članarine, te o visini nagrada i naknada,

– odlučuje o sudjelovanju na natjecanjima, izložbama i priredbama,

– donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,

– predlaže počasne članove i dužnosnike Kluba,

– imenuje radna tijela prema potrebi i određuje im zadaće,

– donosi odluku o računopolagaču – rizničaru,

– donosi odluke o osnivanju i raspuštanju sekcija, s time se isti akt podnosi Skupštini na prvom zasjedanju,

– imenuje i razrješava voditelja sekcija,

– vodi stegovne postupke,

– rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu na njenoj prvoj sjednici,

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Kluba ili koje mu povjeri Skupština.

Izvrni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu.

Članak 45.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Izvršnog odbora, u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, te time Klubu nanijeli značajnu štetu.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba, najmanje dva člana Izvršnog odbora ili najmanje pet članova Skupštine.

U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika Kluba, ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora, a dužnost moraju obnašati do izbora novog Izvršnog odbora.

Pojedinom članu automatski prestaje dužnost člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana Kluba.

5.Nadzorni odbor

Članak 46.

Nadzorni odbor prati i nadzire rad, poslovanje i raspolaganje imovinom Kluba i utvrđuje jesu li u okviru zakona i u skladu sa Statutom i aktima Kluba.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

O svojim nalazima i mišljenjima Nadzorni odbor u pisanom obliku izvještava Izvršni odbor, Skupštinu i tijelo čiji je rad nadziran.

Članak 47.

Nadzorni odbor tvore tri člana, koje bira Skupština iz reda redovitih članova Kluba. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Odbora između sebe. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Članak 48.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

Tajnik

Članak 49.

Odlukom Izvršnog odbora dopredsjednik može biti imenovan tajnikom.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik Kluba poslove obavlja dragovoljno i profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Kluba.

Tajnika bira Izvršni odbor.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 50.

Tajnik Kluba je organizator rada i poslovanje Kluba, a posebno:

– skrbi o uvjetima rada i djelovanja i poduzima mjere za ostvarenje plana i programa,

– vodi popis članova Kluba i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama,

– obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela Kluba,

– priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba,

– brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,

– vodi zapisnike i pismohranu Kluba,

– brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetih obveza Kluba,

– zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,

– brine se o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba,

– predstavlja Klub,

– zastupa Klub,

– pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obveza i dužnosti,

– obnaša i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika Kluba.

Radna tijela

Članak 51.

Radi obavljanja određenih stručnih poslova i zadataka Skupština ili Izvršni odbor može osnivati stalna ili povremena radna tijela ili za pojedine poslove i zadatke imenovati pojedinu stručnu osobu (QSL menadžer, materijalni rukovatelj i slično).

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlaštenja, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

VII. IMOVINA KLUBA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 52.

Imovinu Kluba čine:

1. novčana sredstva, koje je Klub stekao:

– uplatom članarine,

– dobrovoljnim prilozima,

– obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti,

– dotacijama,

2. pokretne stvari,

3. nekretnine

4. vojna imovina na korištenju u RKT (samo na uporabi i skrbi),

5. imovinska prava

Članak 53.

Klub stječe imovinu, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

– članarine

– dobrovaljnih priloga, darove i donacija,

– dotacija,

– drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 54.

Za svoje obveze Klub odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 55.

Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

Članak 56.

Izvršni odbor određuje osobe ovlaštene za financijsko poslovanje. Izvršni odbor imenuje rizničara, koji vodi cjelokupno financijsko poslovanje Kluba, kao i druge osobe ovlaštene za financijsko poslovanje ukoliko je potrebito.

Rizničar uz pomoć Upravnog odbora priprema završni (godišnji) račun, kao i Izvješće o financijskom poslovanju Kluba za Godišnje skupštine.

Mandat rizničara je četiri godine.

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 57.

Stručno-administrativne poslove za Klub obavlja tajnik.

Obavljanje pojedinih stručnih, administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koje nije moguće ili nije ekonomično obavljati u okviru Kluba, Izvršni odbor može povjeriti poduzeću ili stručnoj službi druge organizacije.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom, ugovaraju predsjednik, dopredsjednik ili tajnik Kluba u skladu s financijskim planom.

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 58.

Klub dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Kluba.

Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.

X. PRESTANAK RADA ILI POSTOJANJA UDRUGE

Članak 59.

Klub prestaje s radom u slučajevima propisanim zakonom ili ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

U slučaju prestanka rada i postojanja Kluba imovina će pripasti članovima Kluba koji mogu dokazati najmanje petogodišnji aktivan rad u Klubu u razdoblju od 1993. godine

XI. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 60.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor i trečina redovitih članova Kluba.

Nacrt priprema Izvršni odbor dostavlja članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i primjedaba, s time da u roku od 15 dana po prijemu Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima. Na temelju dospjelih primjedbi i mišljenja, Izvršni odbor utvrđuje prijedlog statuta.

Članak 61.

Statut donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 62.

Pravo tumačenja ovoga Statuta ima Skupština Kluba, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata Kluba ima Izvršni odbor Kluba.

Članak 63.

Statut i drugi akti obvezno se obavljuju na oglasnoj ploči Kluba.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta «RADIOKLUBA TEHNIČAR», koji je donijela Skupština RKT na sjednici održanoj 13.01.1998.

Članak 65.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog državnog tijela o upisu UDRUGE u Registra Udruga.

U Zagrebu, 29.09.2007.godine.