Na osnovi članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/2014) te članaka 5 i 6 Zakona o tehničkoj kulturi  (NN 76/93, 11/94 i 38/2009.) Skupština Radioamaterske udruge „Radioklub Tehničar“ na sjednici održanoj u Zagrebu dana  16. travnja 2015. godine usvaja

 

STATUT RADIOAMATERSKE UDRUGE „RADIOKLUB TEHNIČAR“

 

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom  Radioamaterske udruge „Radioklub Tehničar ” uređuje se:

 • naziv, sjedište, znak,
 • zastupanje,
 • izgled pečata,
 • područje djelovanja sukladno ciljevima,
 • ciljevi,
 • djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu
 • javnost rada,
 • članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova, i način vođenja popisa članova,
 • tijela Radio kluba, unutarnji ustroj, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora Radio kluba,
 • prestanak postojanja Radio kluba,
 • imovina, način njezinog stjecanja i raspolaganje imovinom Radio kluba,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Radio kluba,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Radio kluba,
 • završne odredbe.

Članak 2.

Radioamaterska udruga „Radioklub Tehničar“ ( u daljnjem tekstu: RKT) je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe iz  komunikacijskih tehnika.

Djelatnost RKT je od značaja za razvitak i promicanje tehničke kulture, osobito iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika.

 1. NAZIV,  SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT,  ZASTUPANJE,

PREDSTAVLJANJE I PODRUČJE DJELOVANJA RADIO KLUBA

Članak 3.

Puni naziv pod kojim udruga djeluje glasi: RADIOAMATERSKA UDRUGA “RADIOKLUB TEHNIČAR“.. Skraćeni naziv kluba „RKT“.

Sjedište Radio kluba je u Zagrebu, a djeluje na području  Grada Zagreba.

Članak  4.

Klub je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija.

Klub  je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Članak 5.

Klub ima svoj znak.

Znak kluba  je preuzet znak HRS (Hrvatski radioamaterski savez), s time da je s desne strane ispisan naziv „RADIOKLUB TEHNIČAR“ i matična pozivna oznaka „9A1CAH-ZAGREB“,  sve uokvireno pravokutnikom.

Znak služi istodobno kao logotip.

 

RADIOKLUB TEHNIČAR 9A1CAH ZAGREB

 

Članak 6.

Klub ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Po unutarnjem obodu kružnice ispisan je tekst  „RADIOAMATERSKA UDRUGA – RADIOKLUB TEHNIČAR-ZAGREB“ a u sredini kruga je znak Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Članak 7.

Klub zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik kluba, a Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Odlukom izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 8.

Klub se dragovoljno učlanjuje u udruge čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima kluba i ako to pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja određenih ovim Statutom.

Klub se udružuje u Zagrebački radioamaterski savez i Hrvatski radioamaterski savez.

Odluku o članstvu u drugim udrugama, kao i odluku o istupanju iz članstva odnosno razdruživanju, donosi Skupština kluba.

III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI

Članak 9.

Temeljni ciljevi kluba jesu:

 • zaštita i promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi iz područja komunikacijske tehnike,
 • razvitak i promidžba tehničke kulture, a osobito iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika.
 • razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti, osposobljavanja i unapređivanja rada članova, te     zaštita interesa i uvjerenja svojih članova u savezima i zajednicama udruga i kod ovlaštenih državnih tijela,
 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece i mladeži djelovanjem u amaterskim komunikacijskim tehnikama,
 • uključivanje u rad hrvatskih branitelj (dragovoljaca domovinskog rata), Hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji,  koji su operativno i tehnički organizirali sustav veza u domovinskom ratu.
 • unapređivanje stručnog rada i promidžba istraživanja i novina iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika,
 • njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti duha  amaterskih radijskih komunikacija, humanosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru,
 • poticanje domoljublja kod svih članova, a naročito kod mladeži,
 • sudjelovanje članova Kluba  u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te pružanje nesebične pomoći prilikom  prirodnih, tehnoloških i ostalih nesreća, odnosno katastrofa.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području tehničke kulture i zaštite i spašavanja

Članak 10.

Ciljeve iz članka 9. ovog Statuta klub ostvaruje aktivnostima, poslovima i djelatnostima kojima se podiže razina i unapređuje tehnička kultura kao dio opće kulture obnašanjem sljedećih zadaća:

 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja komunikacijskim tehnikama kao što su: radiokonstrukterstvo i samogradnja uređaja, amaterska radiogoniometrija,digitalne komunikacije, satelitske komunikacije, bežični mrežni sustavi, i ostale djelatnosti komunikacijske tehnike,
 • osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanjem i potvrđivanjem njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja znanstvenih i tehničkih dostignuća,
 • poticanjem, usklađivanjem, promicanjem i unapređivanjem aktivnosti članova, kako bi učinkovito zadovoljavali svoje osobne i zajedničke i javne potrebe iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika,
 • popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži i njihovom poticanju za bavljenje amaterskim komunikacijskim tehnikama,
 • organiziranjem natjecanja, susreta, izložbi sličnih priredbi, te sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji drugih udruga, saveza i zajednica,
 • nabavkom opreme i održavanjem opreme i objekata čiji je klub vlasnik ili korisnik,
 • suradnjom sa gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima,
 • poticanjem i pomaganjem osnivanja novih i suradnjom s drugim udrugama tehničke kulture,
 • skrbi o zaštiti i unapređivanju životnog i radnog okoliša,
 • ustrojem aktivnosti i osposobljavanjem članova Kluba za obranu domovine i zaštitu ljudi i imovine u slučaju nepogoda ili prirodnih katastrofa, sukladno zakonskim propisima mjerodavnih državnih tijela i lokalne samouprave.
 • obavljanjem drugih zadaća utvrđenih Zakonom O tehničkoj kulturi, Zakonom  o elektroničkim komunikacijama, Pravilnikom o amaterskim radijskim komunikcijama i drugim propisima.

IV GOSPODARSKA DJELATNOST

Članak 11.

Klub može radi ostvarivanja ovim Statutom utvrđenih ciljeva i djelatnosti,  te radi pribavljanja sredstava za pripremu i provedbu programa rada i potpunijeg korištenja raspoloživih tehničkih sredstava i mogućnosti kojima ostvaruje svoje ciljeve. neposredno ili zajednički s drugim udrugama, savezima ili zajednicama tehničke kulture obavljati i gospodarske, i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Klub može provoditi slijedeće gospodarske djelatnosti:

 • organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi  iz područja amaterskih komunikacijskih tehnika (kotizacije – sufinanciranje radionica, seminara i slično);
 • izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području amaterskih komunikacijskih tehnika, popularizacija amaterskih radijskih komunikacija i slično;

Ako u ostvarivanju gospodarske djelatnosti Klub ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za provedbu i unaprjeđenje djelatnosti Kluba u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Klub može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom, osnovati pravnu osobu za provedbu gospodarskih djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

 

 1. JAVNOST RADA

Članak 12.

Rad kluba je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima kluba, tijelima kluba i drugim osobama u čijem je to interesu,
 • objavom na web stranicama kluba,
 • izvještavanje o svom radu savezima (zajednicama) tehničke kulture u koja je udružena,
 • izvještavanje nadležnih državnih tijela koja sufinanciraju programe kluba,
 • obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju kluba putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • izdavanjem publikacija kluba,
 • na druge prigodne načine

Članak 13.

Javnost se sa sjednica tijela kluba ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u slučajevima:

 • zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom ili tehničko-tehnološkom tajnom,
 • zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima,
 • planovima i programima čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane i sigurnosti Republike Hrvatske te kada to zatraži mjerodavno državno odvjetništvo ili sud.

Odluka o isključivanju javnosti, osim u slučaju razmatranja pitanja važnih za obranu i sigurnosti Republike Hrvatske i kada to izričito zatraži nadležni državni organ, državno odvjetništvo ili sud, ne odnosi se na predstavnike zajednice i saveza udruga u koje je klub udružen.

 1. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST
 1. Članstvo:

Članak 14.

Svaka fizička osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je klub osnovan i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu.

Članovi kluba mogu biti i maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Osobe iz stavka l. i 2. mogu postati članom kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova.

Članak 15.

Član kluba može biti:

 • redoviti član,
 • podupirući član,
 • počasni član.

Redovitim članom može postati svaka fizička osoba iz članka 14. ovog Statuta. Odluku o primanju u članstvo redovitog člana donosi Izvršni odbor.

Podupirućim članom  postaje odlukom Izvršnog odbora svaka fizička i pravna osoba koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak kluba i ostvarivanje njezinog programa, ako se prethodno s tim osobno suglasi.

Počasnim članom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva RKT i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana proglašava Skupština RKT na temelju njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Status počasnog člana ne može se izgubiti.

Članak 16.

Osoba koja želi postati članom kluba podnosi:

 • zahtjev ili zamolbu za učlanjenje (potpisanu pristupnicu),
 • maloljetne osobe i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, uz pristupnicu prilažu ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 17.

Članstvo u klubu je dragovoljno.

Članstvo u klubu stječe se upisom u  Popis članova kluba, koji vodi tajnik kluba a obvezno sadrži:

 • ime prezime (za fizičku osobu), naziv (za pravnu osobu)
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • datum rođenja (za fizičku osobu), nadnevak osnutka (za pravnu osobu)
 • mjestu stanovanja,
 • datum pristupanja klubu,
 • kategorija članstva (redoviti. podupirući, počasni),
 • pozivna oznaka za rad s amaterskom radijskom postajom,
 • datumu prestanka članstva

Članak 18.

Članu kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

 1. Prava i obveze:

Članak 19.

Članarine članski doprinosi i naknade

Vrste i visine članarina, članskih doprinosa i naknada utvrđuje Izvršni odbor prema svojoj Odluci.

Članarine, članski doprinosi i naknade vrijede za kalendarsku godinu za koju se uplaćuje.

 

Članak 20.

Prava i obveze članova su:

 • bavljenje  amaterskim radijskim komunikacijskim tehnikama koristeći imovinu i stručnu pomoć kluba.
 • sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti. te ciljeva kluba,
 • skrb o razvitku kluba,
 • dobivanje pravodobnih j istinitih informacija o radu kluba,
 • iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada kluba,
 • posvećivanje naročite pozornosti vlastitom stvaralaštvu,
 • stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,
 • pridržavanje Statuta i drugih akata kluba. te kodeksa i pravila (pisanih i uobičajenih) rada i
 • ponašanja u klubu i Hrvatskom radioamaterskom savezu,
 • izvršavanje odluka upravnih tijela kluba i preuzetih obveza,
 • čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa kluba.
 • plaćanje članarine,
 • čuvanje imovine kluba.

Redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju klubom, te birati i bili biran u njegova tijela.

Podupirući i počasni članovi sudjeluju u radu kluba u dogovoru s Izvršnim odborom kluba.

 1. Stegovna odgovornost

Članak 21.

Član kluba koji ne ostvaruje ciljeve i djelatnosti zbog kojih je klub osnovan, koji krši zakonske propise i povrijedi članske obveze utvrđene ovim Statutom, drugim aktima, etičkim kodeksom i uobičajenim pravilima bavljenja amaterskim radijskim komunikacijama, te time nanese štetu interesima i ugledu kluba podliježe stegovnoj odgovornosti.

Stegovne mjere koje se primjenjuju na člana u radu kluba jesu:

 • uskrata prava sudjelovanja u radu kluba (suspenzija),
 • isključenje iz članstva kluba.

Izricanju stegovnih mjera prethodi upućivanje pisanog upozorenja članu.

Sve stegovne mjere, donosi Izvršni odbor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova.

Isključeni član ima pravo uložiti  žalbu u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke podnijeti žalbu Skupštini kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine kluba o isključenju je konačna.

Članak 22.

Članstvo u klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom iz članstva,
 • brisanjem člana iz članstva,
 • isključenjem iz članstva,

Do prestanka članstva vlastitom odlukom o razdruživanju dolazi na zahtjev  člana u trenutku primitka potvrde Izvršnog odbora u pismenom obliku potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje kluba, sukladno njezinu Statutu.

Brisanjem članstvo prestaje zbog neplaćanja članarine do roka određenog Odlukom o članarini,  članskom doprinosu i naknadama, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Član kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu klubu i njenom članstvu. Provođenja postupka provodi se prema članku  21. ovog Statuta.

VII. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 23.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, a posebno radi obavljanja obrazovne i drugih djelatnosti kojima se njeguju stvaralačke sposobnosti mladih i potpunije zadovoljavaju osobni interesi građana i javne potrebe u području tehničke kulture, klub pod uvjetima propisanim zakonom i drugim propisima može osnovati  slijedeće strukovne sekcije:

 • primopredajnu sekciju,
 • radiokonstruktorsku sekciju,
 • sekciju iz amaterske radiogoniometrije,
 • sekciju za digitalne komunikacije,
 • sekciju za organizaciju radijskih veza u kriznim situacijama,

 

Odluku o osnivanju strukovnih sekcija  iz stavka I. ovog članka donosi Izvršni odbor kluba.

Osnovane  strukovne sekcije  nemaju pravnu osobnost.

Ciljevi i zadaće, djelokrug rada, ustroj, sredstva i druga pitanja od značenja za rad sekcija iz prethodnog stavka utvrđuju se aktom o njihovu osnivanju.

Članak 24.

S dragovoljnim skupinama mladih u izvanškolskim i izvannastavnim oblicima tehničkog, informatičkog, tehničko-umjetničkog i radno-proizvodnog osposobljavanja i stvaralaštva mladih i drugim oblicima promicanja tehničke kulture i znanosti u školama klub može ostvarivati programsko i ustrojstveno zajedništvo.

VIII. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 1. Zajedničke odredbe

Članak 25.

 

Klubom upravljaju redoviti članovi, i to:

 • neposrednim osobnim izjašnjavanjem u Skupštini,
 • posredno preko svojih izabranih članova u drugim tijelima kluba,
 • iniciranjem razmatranja određenih pitanja tijelima kluba,
 • i na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 26.

Tijela upravljanja i nadzora jesu:

 1. Skupština,
 2. Izvršni odbor
 3. Predsjednik,
 4. Tajnik

 

 1. Skupština

Članak 27.

Skupština je najviše tijelo upravljanja RKT.. Skupštinu tvore svi redoviti članovi RKT..

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, te maloljetne osobe s navršenih 14 godina života uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika, sudjeluju u radu Skupštine.

Skupština radi u sjednicama.

Članak 28.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, a izborno zasjedanje održava se svake četvrte godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Kluba kada to prosudi potrebnim ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom odlučivanja o izvješću o radu  i financijskom izvješću za proteklu, te o programu i financijskom planu za iduću godinu.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje osam dana  (8) prije održavanja sjednice.

U izuzetnim slučajevima i situacijama predsjednik odnosno tajnik može sazvati Skupštinu i u kraćim rokovima.

Predsjednik je dužan sazvati (izvanrednu) sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina redovitih članova kluba. U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 7. ovog članka, sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te dan i mjesto održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima kluba Skupštinu,  saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili pet (5) članova kluba koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima kluba.

Članak 29.

Skupštinom predsjedava predsjednik RKT, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Kandidati za članove tijela upravljanja ističe radno predsjedništvo ili pet redovitih članova kluba koji su upisani u popis članova kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani kluba. Zapisnik potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja.

Članak 30.

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici zajednica i saveza tehničke kulture, državnih tijela, jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzeća, ustanova i drugih organizacija, te podupirući i počasni članovi kluba bez prava glasa.

Predstavnike saveza, zajednica, organizacija i tijela iz stavka I. ovog članka na sjednicu poziva predsjednik kluba.

Članak 31.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon 15 minuta čekanja, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje  jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 32.

Predsjednik RKT može odlučiti da se o pojedinom pitanju iz nadležnosti Skupštine članovi kluba koji imaju pravo glasa odlučuju elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog odluka o kojima se glasuje objavljuje se na internetskim stranicama kluba i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za valjanost navedenih odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasovanje dvije trećine (2/3) svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donesena natpolovičnom  većinom glasova svih koji su glasovali.

Za provođenje glasovanja elektroničkim putem, Predsjednik kluba imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasovanje i izvješćuje  Izvršni odbor (predsjednika) u pisanom obliku, putem zapisnika, o rezultatima glasovanja. O rezultatima glasovanja članstvo se obavještava putem elektroničke pošte.

Članak 33.

Skupština kluba:

 1. razmatra:
 • ostvarivanje programa djelovanja i drugih akata kluba,
 • izvještaje o radu tijela i kluba u cjelini,
 • druga pitanja značajna za djelovanje kluba,
 1. utvrđuje:
 • osnovne elemente politike djelovanja kluba sadržane u programima,
 • ciljeve i politiku razvitka kluba,
 • politiku osiguranja raspodjele i uporabe sredstava kluba za postizanje ciljeva,
 1. usvaja
 • Statut kluba i njegove izmjene i dopune,
 • odluku o sastavu i izboru tijela Skupštine,
 • Poslovnik rada Skupštine i njihove izmjene i dopune,
 • poslovnike, pravilnike i propisnike koje predlaže Izvršni odbor, koji nisu u mjerodavnosti usvajanja Izvršnog odbora,
 • plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • godišnje financijsko izvješće,
 • druge akte utvrđene ovim Statutom odnosno zakonom,
 1. odlučuje o:
 • udruživanju i razdruživanju kluba u razne udruge i udruge više razine,
 • prizivima članova protiv odluka Izvršnog odbora,
 • donošenje odluke o isključenju člana iz kluba,
 • promjenama ciljeva, djelatnosti i gospodarskih djelatnosti,
 • o prestajanju postojanja i rada kluba i raspodjeli preostale imovine,
 • drugim pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba,
 1. bira i razrješava:
 • predsjednika članove Izvršnog odbora,
 • likvidatora,
 • druga radna tijela kluba ako tako zbog važnosti predloži Izvršni odbor,
 1. donosi odluku o statusnim promjenama,
 2. proglašava počasne članove kluba
 1. Izvršni odbor

Članak 34.

Izvršni odbor RKT je operativno tijelo, koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima kluba utvrđene ovim Statutom.

Članovi izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 35.

Izvršni odbor sastoji se od  pet (5) članova: predsjednika, tajnika,  i tri (3) člana.

Članovi  Izvršnog odbora biraju se, na prijedlog predsjednika kluba iz reda redovitih članova kluba na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Prijedlog može nadopuniti Skupština RKT.

Predsjednik i tajnik RKT, članovi su izvršnog odbora po položaju.

Iz redova izvršnog odbora članovi Izvršnog odbora međusobno biraju tajnika RKT. Predsjednik RKT ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 36.

Sjednice izvršnog odbora održavaju se u pravilu najmanje dva (2) puta godišnje. a saziva ih predsjednik RKT.

Poziv za sjednicu Izvršnog odbora s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima u pravilu osam  (8) dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati i u kraćim rokovima.

Sjednica se može održati putem video linka ili telefonski.

U slučaju hitnosti može se održati sjednica Izvršnog odbora putem elektroničke pošte, donesene odluke ovjeriti će se na slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora saziva tajnik RKT ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjednik ili ovlaštena osoba saziva sjednicu Izvršnog odbora na zahtjev:

 • Najmanje tri (3) člana Izvršnog odbora,,
 • najmanje jedne petine (1/5) svih članova Skupštine.

Članak 37

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako na sjednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 38.

Izabrani članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za  rad  Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad pojedinac odgovara Skupštini i Izvršnom odboru u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su mu povjerene.

Skupština u ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati izvršni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili politiku koju je utvrdila Skupština ili nije izvršio odluke Skupštine

Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ako ocjeni da postupa protivno ovom Statutu ili ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne izvršava odluke Skupštine ili Izvršnog odbora.

Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani. Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti najmanje 5 članova u Skupštini, odnosno predsjednik.

Izvršni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Pojedinom članu prestaje dužnost  člana Izvršnog odbora ako izgubi svojstvo člana kluba prema članku 23. ovog Statuta.

Umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku, koji je opozvan ili izgubio svojstvo člana kluba, na prvom slijedećem zasjedanju, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje i svim članovima Izvršnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik i članovi Izvršnog odbora.

U slučaju iz stavka  9 . ovog članka naredna sjednica Skupštine mora biti održana u roku od trideset (30) dana od prestanka mandata Predsjednika kluba i članova Izvršnog odbora.

Članak 39.

Izvršni odbor:

 1. Utvrđuje prijedlog:
 • dnevnog reda, mjesto i datum održavanja i sve materijale za zasjedanje Skupštine,
 • Statuta i njegovih izmjena i dopuna drugih akata koje donosi Skupština,
 • Programa rada i ostalih dokumenata koje donosi Skupština,
 • Plan rada i Financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • Financijskog plana, financijskog izvještaja i Završnog računa, a ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno donosi Financijski plan i Završni račun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom sljedećem zasjedanju,
 • izbora i opoziva likvidatora kluba,
 • za počasne članove kluba,.
 • stegovne kazne isključenja člana, sukladno članku 22. ovog Statuta.
 1. Donosi:
 • Poslovnik Izvršnog odbora,
 • po ovlasti Skupštine, prijedlog financijskog plana koji je pravovaljan do prvog redovnog zasjedanja Skupštine,
 • odluku o visini članarine, članskog doprinosa i naknada;
 • odluku o izgledu, sadržaju i vođenju evidencije  članova kluba,
 • odluku  visini troškova na službenim putovanjima,
 • odluke o ustanovljenju stalnih i povremenih stručnih radnih tijela iz svoje nadležnosti,
 • odluku o adresi sjedišta kluba.
 • ostale odluke i akte koji nisu u nadležnosti Skupštine.
 1. Odlučuje o:
 • namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja sredstava i vrijednosnih papira u okviru  utvrđenog Financijskog plana te donosi provedbene odluke,
 • zaključenju pravnih poslova u ime kluba,
 • osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješava njihove članove,
 • izricanju stegovne kazne, opomene i suspenzije sukladno članku 21. ovog Statuta,
 • o sudjelovanju članova na natjecanjima i manifestacijama
 1. Osigurava
 • ostvarivanje programa rada i proračuna (financijskog plana kluba),
 • pripremu materijala za Skupštinu.
 1. Ustrojava i uređuje:
 • ustrojava tečajeve, natjecanja, izložbe i druge aktivnosti,
 • djelovanje i poslovanje kluba u cjelini

 

 1. Organizira i usklađuje:
 • suradnju s drugim udrugama, zajednicama i organizacijama,
 • programe i aktivnosti kluba.
 1. Imenuje bira i razrješuje:
 • tajnika kluba,
 • predsjednike i članove radnih tijela, čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti,
 • ,predstavnike kluba u tijelima Hrvatskog radioamaterskog saveza, Zagrebačkog radioamaterskog saveza i drugim organizacijama.

Obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovito djelovanje kluba ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljene u mjerodavnost drugih tijela.

Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu

 1. Predsjednik

Članak 40.

Predsjednik kluba dragovoljna je funkcija na koju može biti izabran samo redoviti član kluba.

Predsjednika kluba bira Skupština iz sastava članova Skupštine na vrijeme od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora

Predsjednik predsjeda Skupštinom i predsjednik je Izvršnog odbora po položaju.

Za predsjednika kluba izabran je kandidat za kojeg je glasovalo više od  pedeset posto (50%) članova prisutnih na Skupštini.

Članak 41.

Predsjednik  saziva Skupštinu i Izvršni odbor, usklađuje rad tijela,  predstavlja klub u zemlji i inozemstvu i obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora.

Predsjednik  kao osoba ovlaštena za zastupanje :

 • odgovorna je za zakonitost rada kluba,
 • vodi poslove kluba sukladno odlukama skupštine,
  • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
  • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Predsjednik odgovara da rad kluba bude pravilan i zakonit, u skladu s tendencijama razvitka amaterskih radijskih komunikacija i politikom tehničke kulture.

Članak 42.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad Skupštini.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje tajnik kluba ili član Izvršnog odbora kojega predsjednik ovlasti.

Predsjedniku  može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora, s time da mu dužnost prestaje kad to odluči Skupština.

 1. Tajnik kluba

Članak 43

Iz redova Izvršnog odbora članovi Izvršnog odbora međusobno biraju tajnika RKT.

Za tajnika može biti izabrana osoba za koju je glasovala natpolovična većina od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

Mandat tajnika traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik kluba poslove obavlja dragovoljno ili profesionalno o čemu odlučuje Izvršni odbor, a za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku RKT.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Članak 44.

Tajnik u izvršavanju svoje dužnosti ima slijedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:

 • pomaže u radu predsjedniku,
 • izvršava i provodi odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora,
 • brine  za zakonitost  rada i za ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na drugi preuzetih obveza,  vodi zapisnike i pismohranu RKT,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i za uporabu drugih sredstava u sklopu danih mu ovlaštenja,
 • odgovora za pravodobnu pripremu sjednice Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela,
 • brine o osiguranju javnosti rada RKT i poslovima informiranja,
 • brine se o provedbi svih programa RKT,
 • vodi popis članova RKT i skrbi o članskim zahtjevima i obvezama.
 • brine se o izvršenju Programa rada i Financijskog plana,
 • brine o pravovremenom izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora,
 • vodi računa da predsjednik, članovi Skupštine i Izvršnog odbora budu točno i pravovremeno upoznati sa svim pitanjima i problemima u nadležnosti i od interesa za rad RKT,
 • obavlja stručno-administrativne poslove,
 • zajedno s predsjednikom organizira suradnju RKT i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica,
 • zastupa RKT u okviru punomoći koju mu dade predsjednik,
 • obavlja i druge  poslove i zadatke po ovlaštenju Skupštine, predsjednika ili Izvršnog odbora,

IX  RADNA TIJELA

Članak 45

Radi obavljanja određenih stručnih poslova Skupština ili Izvršni odbor mogu osnovati stalna ili povremena radna tijela ili za izvjesne poslove imenovati pojedinu stručnu osobu.

Odlukom o osnivanju radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaci, ovlasti, način rada, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Predsjedniku i Izvršnom odboru neposredno pomažu stručnjaci i stručni timovi za obrazovne programe namijenjene članovima, za manifestacije te za marketing. Rad voditelja timova usklađuje predsjednik.

 1. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 46.

Stručno-administrativne poslove za RKT obavlja tajnik.

Obavljanje pojedinih stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova koji su privremeni ili povremeni, ili koji se ne mogu ili nije ekonomično obavljati u okviru RKT, Izvršni odbor može povjeriti stručnoj službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom.

Poslove koji se osiguravaju ugovorom o djelu ili autorskom radu ugovaraju predsjednik ili tajnik na osnovi odluke Izvršnog odbora u skladu s financijskim planom.

 1.  NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 47.

RKT može davati nagrade i priznanja članovima kluba i drugim pojedincima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva i djelatnosti RKT.

Detaljnije o kriterijima, vrsti broju i načinu davanja nagrada utvrđuje  Izvršni odbor svojom odlukom.

 

XII. IMOVINA KLUBA, STJECANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 48.

Imovinu RKT čine:

 • novčana sredstva koja je stekao uplatom članarina, članskih doprinosa i naknada,
 • dobrovoljni prilozi, darovi i donacije,
 • novčana sredstva koja je stekao obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • novčana sredstva koja je stekao financiranjem programa iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • nepokretne i pokretne stvari,
 • imovinska prava

Članak 49.

Ako RKT provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem web stranice kluba obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva RKT može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 50.

RKT može stjecati imovinu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

Dobit koju RKT ostvari čini njegovu imovinu te njome raspolaže sukladno ovlastima tijela RKT i za obavljanje djelatnosti određenih statutom.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina te odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup donosi Izvršni odbor.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina i odluka o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup čija je nabavna odnosno knjigovodstvena vrijednost veća od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština.

Članak 51.

Financijsko poslovanje RKT zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva RKT.

Moguć višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.

RKT vodi poslovne knjige i sastavljaju se financijska izvješća prema propisima kojima se  uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 52.

Za svoje obveze RKT odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

Članovi RKT ne odgovaraju za obveze RKT.

 

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 53.

Razlozi za prestanak postojanja (djelovanja) RKT jesu:

 1. Odluka Skupštine o prestanku rada RKT ,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela RKT razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice RKT, ako ona nije održana,
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju RKT,
 5. Pokretanje stečajnog postupka.
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članica pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje RKT, a nadležno tijelo RKT u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točka 1. i 5. ovog članka likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja RKT u registar udruga u toku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku RKT, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka 1. točka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju RKT, nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka,

XIV.  LIKVIDACIJA KLUBA

Članak 54.

U slučajevima iz članka 55. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije RKT.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član RKT.

Likvidator zastupa RKT u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje RKT do okončanja postupka likvidacije i brisanja RKT iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine.

Nad klubom se može provesti i skraćeni postupak prestanka kluba u tom slučaju se ne provodi likvidacija.

 1. RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA RKT

Članak 55.

Brisanjem iz registra udruga, RKT prestaje postojati.

Prestankom postojanja RKT imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi, ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.

RKT nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima RKT, osobama ovlaštenim za zastupanje ili njima povezanim osobama.

Ako je RKT primio financijska sredstva iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja RKT iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom RKT koji je RKT odredio ovim Statutom, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 56.

Ukoliko između članova RKT dođe do spora koji je vezan uz djelovanje RKT, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako o tome ne uspiju mogu rješavanje spora provjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu raspolagati.

Sukobom interesa u RKT smatra se situacija kada članovi RKT, članovi izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na uštrb interesa drugih članova RKT. O svakom sukobu interes odlučuje se zasebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u prvom stupnju u Vijeću za mirenje koje osniva Izvršni odbor. U drugom stupnju nadležna je Skupština.

XVII. NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA I DRUGIH AKATA

Članak 57.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, i jedna trećina (1/3) članova RKT.

Nacrt  izmjena i dopuna Statuta pripremaju predsjednik i tajnik, utvrđuje ga Izvršni odbor i upućuje na raspravu članovima Skupštine radi pribavljanja mišljenja i prijedloga, s time da u roku od 15 dana nakon primitka Nacrta obavijeste Izvršni odbor o primjedbama i mišljenjima.

Članak 58.

Statut kao i ostale akte koje donosi Skupština  donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova  na Skupštini RKT.

Izmjene i dopune Statuta i ostalih akata donose se na način i po postupku predviđenim za njihovo donošenje.

Članak 59.

Pravo tumačenja Statuta ima Skupština RKT, a tekstove tumačenja priprema Izvršni odbor.

Pravo tumačenja drugih akata RKT ima Izvršni odbor kluba.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važnost Statuta  „RADIOKLUB TEHNIČAR“ od 29.09.2007. te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Kluba od 4. studenog 2011.

 

Članak 61

Opći akti RKT uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja i primjenjuje se danom upisa RKT u Registar udruga od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Zagrebu,  16. travanj 2015. godine.

PREDSJEDNIK  KLUBA
Zdenko Blažičević, 9A2HI