Članstvo

Članom Kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim Statutom kluba, postati svaki državljanin Republike Hrvatske, djelatnici i slušatelji OS RH i MORH-a i članovi njihovih obitelji, pričuvni sastav i umirovljeni djelatnici OS RH i MORH-a te ostali građani izvan OS RH, posebno mladež.

Strani državljanin ne može postati članom RKT.

Osoba može postati članom Kluba ako prihvača Statut kluba, prava i obveze koji iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđene za pojedine kategorije članova, te ako im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Član Kluba može biti:

  • redoviti član
  • mladi član
  • podupirući – pridruženi član,
  • počasni član ili dužnosnik

Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban građanin iz članka 16. Statuta kluba, pod uvjetom da ga predlože najmanje dva punopravna člana RKT.

Ako je redoviti član, istovremeno član dva ili više radioklubova, odlučuje sam o matičnom, te preko njega ostvaruje svoja administrativna prava.

Mladim članom može postati svaka osoba mlađa od 18 godina uz suglasnost roditelja (staratelja). Mladi članovi imaju sva prava i obveze u klubu (sukladno Zakonu i školskim obvezama) kao i redoviti članovi.

Podupirućim članom postaje svaki građanin ili organizacija koji redovito novčano ili drugačije materijalno podupire ili koji značajnom jednokratnom potporom pomogne razvoj i napredak Kluba i ostvarivanje njegovog programa, ako se prethodno s tim suglasi.

O primanju u članstvo za redovitog člana, mladog člana i podupirućeg-pridruženog člana odlučuje Izvršni odbor RKT.

Počasnim članom – dužnosnikom može biti proglašen građanin koji je izuzetno zaslužan za opstanak, djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva RKT i tehničke kulture u cjelini. Počasnog člana – dužnosnika proglašava Skupština RKT na temelju njeovog prethodnog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora. Statut počasnog člana ne može se izgubiti.

Popis članova RK Tehničar na dan 31.12. 2013. godine

1

Adrinek Zlatko 9A5ZA

2

Basarić Luka 9A3ELB

3

Blažičević Zdenko 9A2HI

4

Cingel Darko 9A3EDC

5

Dorotić Zdravko 9A3DZD

6

Durn Alen 9A3DAD

7

Dubravčić Jure 9A3DAC

8

Franković Dragutin 9A3DFD

9

Filipović Ruben 9A3CFR

10

Grković Igor 9A3DGI

11

Halkijević Siniša

12

Janušić Nikola 9A5ANJ

13

Klarić Hrvoje 9A3CHK

14

Juzbašić Serđo 9A7KTF

15

Klinac Filip 9A3CKF

16

Kojundžić Tomislav 9A4TK

17

Koščak Marijan 9A5MK

18

Krpez Antun 9A6BCR

19

Krpičak Igor 9A3AIK

20

Krkić Esad 9A3EEK

21

Kuzminski Stevo 9A6AXV

22

Majer Marijan 9A7PNA

23

Maraković Mihovil 9A2XI

24

Matuna Ivan 9A3EMI

25

Milača Zlatko 9A3BVO

26

Mlinarić Franjo 9A3AFM

27

Nasić Zlatko 9A7BPY

28

Novak Željko 9A3EZN

29

Ozimin-Ptiček Ivan 9A3DDI

30

Pejić Ivan 9A4OI

31

Perlić Stjepko 9A3CGG

32

Petak Mladen 9A6GPI

33

Petrović Dražen 9A3EDP

34

Pleše Leo 9A3BPL

35

Pleše Tomislav 9A5TOM

36

Pogačić Tomislav

37

Predanić Oto 9A4OP

38

Predanić Dragica 9A7LVF

39

Predanić Željka 9A7PZA

40

Primorac Mirko 9A3BPU

41

Rauch Ivan 9A3DRI

42

Šaić Zoran 9A6RQE

43

Schrott Tomislav 9A5ASN

44

Srdinić Mirko 9A3BVR

45

Sviben Tomislav 9A3ESO

46

Škoti Boris 9A7GWK

47

Škreb Ivan 9A3DIS

48

Vancaš-Blažičević Jadranka 9A3DBV

49

Vidoš Berislav 9A3ING

50

Vidoš Miroslav 9A6AIR

51

Vojvodić Derjan 9A3EDV

52

Vukoja Zrinko-Ivan 9A3CZI

53

Zaimović Gainluca 9A3DGZ

54

Žignić Bojan 9A3EBZ